Informacje podstawowe

Regulamin dotyczy działalności polegającej na sprzedaży wyrobów medycznych oraz świadczenia darmowych usług w postaci newslettera. Działalność jest prowadzona przez HUGGYMOON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA, BARTYCKA 22B/21A, WARSZAWA, 00-716, Polska, NIP 5213971322, REGON 522233303, KRS 0000973168, Numer BDO: 000626542.

Dane do kontaktu

Huggymoon sp. z o.o., Bartycka 22B/21A, Warszawa, 00-716, Polska, adres e-mail: biuro@huggymoon.eu.

___________________________________________________________________________

1. Definicje

Regulamin — oznacza niniejszy regulamin;

Przedsiębiorca — oznacza Huggymoon sp. z o.o.;

Produkty — produkty oferowane przez Przedsiębiorcę;

Portale — witryny internetowe, za których pośrednictwem Przedsiębiorca oferuje Produkty znajdujące się pod następującymi adresami URL https://www.huggymoon.eu;

Newsletter — elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Przedsiębiorcę za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), która umożliwia Użytkownikom otrzymywanie od Przedsiębiorcy cyklicznych wiadomości (newsletterów), zawierających informacje o Portalach, w tym nowościach lub promocjach w Portalach;

Infolinia — sposób komunikacji między Przedsiębiorcą a Użytkownikiem polegający na kontakcie konsultanta telefonicznego Przedsiębiorcy z Użytkownikiem po uprzednim przekazaniu Przedsiębiorcy przez Użytkownika swojego numeru telefonu oraz prośby o kontakt;

Klient — osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, zamawiająca za pośrednictwem Portali Produkt;

Konsument — Klient będący osobą fizyczną zamawiający za pośrednictwem Portali Produkt niezwiązaną bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby;

Użytkownik — Konsument lub Klient korzystający z Portali;

Formularz Zamówieniowy — skrypt stanowiący środek komunikacji elektronicznej umożliwiający Użytkownikowi złożenie Zamówienia na Portalach;

Formularz Kontaktowy — skrypt stanowiący środek komunikacji elektronicznej umożliwiający Użytkownikowi wyrażenie prośby o nawiązanie kontaktu telefonicznego przez Infolinię;

Zamówienie — oświadczenie woli Użytkownika składane Przedsiębiorcy poprzez wybranie odpowiedniego przycisku na Formularzu lub w trakcie rozmowy przez Infolinię stanowiące ofertę zawarcia przez Użytkownika z Przedsiębiorcą Umowy Sprzedaży Produktów;

Umowa Sprzedaży Produktów lub Umowa — umowa, na podstawie której Przedsiębiorca zobowiązuje się do Sprzedaży i Dostawy Użytkownikowi Produktów,

Dostawa — czynność faktyczna polegająca na dostarczeniu Klientowi Produktu za pomocą firmy kurierskiej albo za pośrednictwem operatora pocztowego według wyboru Klienta;

Polityka Prywatności — oznacza szczegółowe zasady regulujące przetwarzanie przez Przedsiębiorcę danych osobowych Użytkowników, w tym określające zakres danych oraz cele i sposoby ich przetwarzania określone w dokumencie „Polityka Prywatności” znajdującym się pod następującym linkiem: https://huggymoon.eu/pages/polityka-prywatnosci;  

Zawartość — oznacza wszelkie informacje, dane, elementy, materiały, algorytmy, schematy, utwory lub inne przedmioty praw własności intelektualnej, oznaczenia, nazwy, znaki towarowe, symbole, wizerunki, nagrania, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia umieszczone na Portalach przez Przedsiębiorcę.

Płatność Elektroniczna — płatność Użytkownika za Produkty lub Usługi realizowana za pośrednictwem Operatora Systemu Płatności;

Operator Systemu Płatności — podmiot świadczący usługi związane z dostarczeniem, utrzymaniem i obsługą płatności kartą kredytową, kartą płatniczą lub przelewem w ramach bankowości internetowej.

2. Postanowienia ogólne

1. Wszelkie prawa, w tym prawa własności intelektualnej, do Portali, ich Zawartości, nazwy, domeny internetowej, szaty graficznej i danych stanowią wyłączną własność Przedsiębiorcy, a korzystanie z nich może następować w sposób zgodny z Regulaminem lub za zgodą Przedsiębiorcy.

2. Portale są udostępniane jako zasób systemu teleinformatycznego ICT. Portale pełnią funkcję platformy umożliwiającej zamówienie Produktu wybranych przez Użytkownika z asortymentu oferowanego przez Przedsiębiorcę oraz posiadają inne funkcjonalności udostępniane przez Przedsiębiorcę w danej chwili.

3. Korzystanie z Portali oraz ich poprawne funkcjonowanie możliwe jest wyłącznie przy pomocy urządzenia pozwalającego Użytkownikowi na dostęp do zasobów sieci Internet z wykorzystaniem poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej, oraz włączoną obsługą plików typu cookies. Korzystanie z Portali nie wymaga posiadania żadnego dodatkowego oprogramowania.

4. Korzystanie z Portali może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu, typu spam, wirusy, ataki hakerskie. Przedsiębiorca podejmuje działania celem przeciwdziałania tym zagrożeniom.

5. Przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za czasowy brak możliwości korzystania przez Użytkowników z Portali, w tym wynikający z dokonywania konserwacji, zmian lub ulepszeń ich działania i funkcjonalności. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Przedsiębiorca będzie w miarę możliwości informował Użytkowników z wyprzedzeniem poprzez dostępne mu środki, w szczególności poprzez umieszczanie komunikatów na stronie głównej lub innej stronie Portali.

6.  Użytkownik, korzystając z Portali, oświadcza i przyjmuje do wiadomości, że w ramach Portali mogą być przez Przedsiębiorcę zamieszczane reklamy własne lub osób trzecich, lub inne treści komercyjne w różnych formach i Użytkownik godzi się na zapoznanie się z nimi.

3. Infolinia

1. Przedsiębiorca umożliwia Użytkownikom poprzez Formularz Kontaktowy wyrażenie prośby o kontakt telefoniczny w celu przedstawienia oferty Produktów, a także udzielenia dodatkowych informacji o Produktach. Wyrażenie przez Użytkownika prośby o kontakt telefoniczny przez Infolinię wymaga zapoznania się i zaakceptowania przez Użytkownika Regulaminu poprzez zaznaczenie w Formularzu Kontaktowym okienka potwierdzającego, że Użytkownik zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia.

2. Stawka minutowa połączenia zależy od operatora Klienta.

3. Infolinia nie korzysta z numerów o podwyższonej taryfie minutowej.

4. Korzystanie z infolinii jest możliwe anonimowo.

4. Zamówienie

1. Użytkownik może złożyć Zamówienie poprzez wypełnienie i przesłanie Formularza Zamówieniowego lub poprzez Infolinię.

2. Portale umożliwiają Użytkownikowi złożenie Zamówienia 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę.

3. Składając Zamówienie Użytkownik informuje Przedsiębiorcę o sposobie płatności oraz o sposobie i adresie Dostawy.

4. Złożenie Zamówienia poprzez Formularz wymaga zapoznania się i zaakceptowania przez Użytkownika Regulaminu poprzez zaznaczenie w Formularzu Zamówieniowym okienka potwierdzającego, że Użytkownik zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia.

5. Złożenie Zamówienia poprzez Infolinię wymaga potwierdzenia Zamówienia przez Przedsiębiorcę na trwałym nośniku. W potwierdzeniu Zamówienia Przedsiębiorca doręczy Użytkownikowi informacje o zamówionym Produkcie lub Usłudze, a także Regulamin na trwałym nośniku.

6. Użytkownik składający Zamówienie zapewnia, że wszelkie dane podane przez niego są prawdziwe i kompletne.

7. Poprzez złożenie Zamówienia Użytkownik składa Przedsiębiorcy ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów.

8. Umowa Sprzedaży Produktów zostaje zawarta w momencie zaksięgowania środków na koncie Przedsiębiorcy.

9. Przedsiębiorca potwierdza zamówienie w terminie maksymalnie 2 dni od złożenia Zamówienia. Sprzedawca ma możliwość częściowego przyjęcia Zamówienia, gdy objęte Zamówieniem Produkty są niedostępne lub nie są dostępne w odpowiedniej liczbie. W przypadku niemożliwości realizacji złożonego Zamówienia ze względu na brak dostępności zamówionego Produktu lub brak dostępności w odpowiedniej liczbie, Zamówienie zostanie zrealizowane w odpowiedniej części, o czym Użytkownik zostanie poinformowany wiadomością wysłaną na adres e-mail. W celu uniknięcia wątpliwości, Klient otrzymuje informację o niemożliwości realizacji złożonego Zamówienia ze względu na brak dostępności zamówionego Produktu lub brak dostępności w odpowiedniej liczbie przed zawarciem Umowy dotyczącej tego Zamówienia. 

10. Jeżeli Zamówienie Produktu zostało złożone przez Użytkownika poprzez Infolinię, a Przedsiębiorca w potwierdzeniu Zamówienia nie doręczył Użytkownikowi informacji o zamówionym Produkcie, takie informacje wraz z Regulaminem Przedsiębiorca dostarczy Użytkownikowi na trwałym nośniku razem z dostawą.

11. Czas realizacji Zamówienia wynosi do 14 dni roboczych.

5. Dostawa

1. Koszty związane z Dostawą Produktów ponosi Przedsiębiorca.

2. Z chwilą wydania Produktu Klientowi niebędącemu Konsumentem lub przewoźnikowi na Klienta niebędącego Konsumentem przechodzą korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Przy sprzedaży na rzecz Konsumenta niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Produktu Konsumentowi.

3. Przyjęcie przesyłki z Produktem przez Klienta niebędącego Konsumentem bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia w przewozie, chyba że:

 • szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki;
 • zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika;
 • ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika;
 • szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnić, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.

6. Płatność

1. Użytkownik może dokonać płatności za Zamówienie.

 • przelewem
 • poprzez Płatność Elektroniczną.

2. Ceny podane na Portalach są cenami w złotych (PLN) i zawierają w sobie podatek od towarów i usług (VAT) naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Dokument fiskalny (faktura imienna lub na firmę) potwierdzający wykonanie Zamówienia Użytkownik otrzymuje na podany w Zamówieniu adres e-mail. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie faktury VAT w formie elektronicznej. Taka faktura VAT w formie elektronicznej stanowi dowód zakupu.

4. W razie wybrania przez Użytkownika Płatności Elektronicznej, Zamówienie jest skuteczne w razie uzyskania przez Przedsiębiorcę pozytywnej odpowiedzi autoryzacyjnej od Operatora Systemu Płatności. Przedsiębiorca informuje Użytkownika o tym, że Zamówienie zostało złożone skutecznie poprzez wyświetlenie w Portalach stosownego komunikatu lub pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez Użytkownika. W razie otrzymania negatywnej odpowiedzi autoryzacyjnej Zamówienie nie może zostać zrealizowane, o czym Użytkownik zostaje niezwłocznie poinformowany poprzez komunikat wyświetlający się na Portalu lub pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez Użytkownika. W takiej sytuacji Użytkownik zachowuje możliwość dokończenia Zamówienia poprzez wybór innej formy płatności.

5. W ramach Płatności Elektronicznej Użytkownik opłaca Zamówienie na rachunek Operatora Systemu Płatności. Operator Systemu Płatności następnie przekazuje zapłatę za Zamówienie na rachunek Przedsiębiorcy.

6. Płatność Elektroniczna realizowana jest zgodnie z obowiązującymi regulacjami Operatora Systemu Płatności. Przedsiębiorca nie bierze udziału ani nie pośredniczy w realizacji Płatności Elektronicznej.

7. Operatorem Systemu Płatności jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068. Regulamin Operatora Systemu Płatności znajduje się na niniejszej stronie internetowej https://www.przelewy24.pl/.

8. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

7. Newsletter

1. Usługa Newsletter’a ma na celu dostarczenie Użytkownikom zamówionych informacji.

2. Korzystanie z Newsletter’a wymaga podania przez Użytkownika adresu poczty elektronicznej, złożenia oświadczeń w sprawie akceptacji Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

3. Na adres poczty elektronicznej Klienta przesłany zostanie link potwierdzający subskrypcję Newsletter’a.

4. Usługa Newsletter’a świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

5. Klient może w każdym czasie zrezygnować z Newsletter,a poprzez przesłanie odpowiedniego żądania do Przedsiębiorcy drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@huggymoon.eu, pisemnie na adres Przedsiębiorcy lub klikając w odpowiedni link w wiadomości otrzymanej od Przedsiębiorcy.

8. Opinie

1. Przedsiębiorca umożliwia Użytkownikom zamieszczanie na Portalach indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi (opinii, komentarzy) dotyczących Produktów lub Usług. Opinie zamieszczone w Portalach są uzyskiwane wyłącznie od Użytkowników, którzy kupili Produkt.

2. Usługa świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

3. Korzystanie z usługi jest możliwe anonimowo.

4. Sprzedawca może korzystać z opinii na potrzeby treści zamieszczanych w Portalach. W przypadku opinii zawierających dane osobowe lub wizerunek Użytkownika, Przedsiębiorca uzyskuje od Użytkownika odpowiednią zgodę na opublikowanie opinii. 

9. Odstąpienie od Umowy

1. Odstąpienie od Umowy przez Klienta niebędącego Konsumentem może nastąpić na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

2. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży Produktu w terminie 28 dni od dnia otrzymania Produktu. Informacje o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta zawarte są w pouczeniu o prawie odstąpienia stanowiącym Załącznik 1 do Regulaminu.

3. Przedsiębiorca nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Przedsiębiorca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

4. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Przedsiębiorcę, Przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

5. Konsument zobowiązany jest do zwrotu Produktów wraz z wszystkimi elementami wyposażenia. Przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia Przedsiębiorcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania.
7. W przypadku zwrotu, jeśli Konsument zakupił Produkt lub Produkty promocji, w której jeden z produktów został udostępniony z rabatem wynoszącym ponad 50%, to w takim przypadku Konsument zobowiązany jest do zwrócenia zarówno zakupionego produktu, który nie podlegał promocji, jak i produktu, który został udostępniony w ramach tej promocji po obniżonej cenie.

10. Odpowiedzialność i reklamacje

1. Odpowiedzialność Przedsiębiorcy z tytułu rękojmi jest wyłączona w stosunkach prawnych z Klientami niebędącymi Konsumentami.

2. Przedsiębiorca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Produkt ma wadę (rękojmia) na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w Kodeksie cywilnym oraz ustawie o prawach Konsumenta.

3. Reklamacje Klient powinien kierować do Sprzedawcy w mailowej na adres: biuro@huggymoon.eu. Klient może skorzystać z wzoru reklamacji stanowiącego Załącznik 2 do Regulaminu, ale nie jest to warunkiem rozpatrzenia

4. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis problemu i żądanie Klienta, ewentualnie także dokumentację fotograficzną.

5. Przedsiębiorca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji Klienta niebędącego Konsumentem w terminie 30 dni, a reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni. Jeżeli Przedsiębiorca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.

6. Przedsiębiorca informuje Konsumenta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami, w tym o:

 • możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem
  https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL;
 • możliwości prowadzenia postępowania polubownego przed sądem powszechnym lub innymi organami,

11. Postanowienia końcowe

1. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Przedsiębiorcą a Klientami niebędącymi Konsumentami jest sąd właściwy według siedziby Przedsiębiorcy. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Przedsiębiorcą i Konsumentem jest sąd właściwy według powszechnie obowiązujących norm prawnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 1: POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Zasady dotyczące Konsumentów

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 28 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Przedsiębiorcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Poniżej podajemy dane kontaktowe:

Huggymoon sp. z o.o.

Bartycka 22B/21A

00-716 Warszawa

biuro@huggymoon.eu

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 28 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu  prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 28 dni od dnia, w  którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 28 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo towar przed upływem terminu 28 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

W przypadku zwrotu, w którym zakupiliście Państwo produkt lub produkty w promocji, w której jeden z produktów został udostępniony z rabatem wynoszącym ponad 50%, to jesteście Państwo zobowiązany do zwrócenia zarówno zakupionego produktu, który nie podlegał promocji, jak i produktu, który został udostępniony w ramach tej promocji po obniżonej cenie.

Wskazujemy, że odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

Mogą Państwo skorzystać z poniższego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Informacje zawarte w Załączniku dotyczą prawa odstąpienia przysługującego Konsumentom. Zasady odstąpienia od Umowy Klientów niebędących Konsumentami wynikają z przepisów prawa.

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy).

 

Do: HUGGYMOON SPÓLKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA, ul. Bartycka 22B/21A, 00-716 Warszawa, biuro@huggymoon.eu

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży

Następującego Produktu (*):

 • Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
 • imię i nazwisko konsumenta(-ów) (*)
 • adres konsumenta(-ów) (*)

[podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)/data]

 

Załącznik 2: WZÓR REKLAMACJI

 ........................................

(imię i nazwisko Klienta)

........................................

........................................

 

(adres Klienta do korespondencji)

........................................ 

(numer telefonu do kontaktu)

 

Huggymoon sp. z o.o. 

Bartycka 22B/21A

00-716 Warszawa

biuro@huggymoon.eu

 

REKLAMACJA

Oświadczam, że zgłaszam reklamacji w sprawie umowy sprzedaży, zawartej w dniu

................................................ i dotyczącej zakupu następującego towaru:

 1. ....................................................................... za cenę .................................,
 2. ....................................................................... za cenę .................................,
 3. ....................................................................... za cenę .................................,
 4. ....................................................................... za cenę .................................,
 5. ....................................................................... za cenę .................................,
 6. ....................................................................... za cenę .................................,

Powyżej wskazany towar jest wadliwy, ponieważ:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Do niniejszej reklamacji załączam / nie załączam* fotografie obrazujące ww. wadliwość towaru.

Powyżej opisana niezgodność towaru z umową jest istotna / nieistotna*. W związku z powyższym, w razie uznania reklamacji, żądam**:

 1. przedstawienia przez Sprzedawcę propozycji w zakresie usunięcia wady, albo
 2. żądam wymiany towaru na nowy, albo
 3. żądam usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przyjmuję do wiadomości, że przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru bez wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby mnie inny sposób zaspokojenia, albo
 4. ..........................................................................................................................................................................................................................
  ..........................................................................................................................................................................................................................

 

 

....................................................

(imię, nazwisko i podpis Klienta)