Właścicielem i operatorem serwisu www.huggymoon.eu jest HUGGYMOON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ("HuggyMoon"). HuggyMoon odpowiada za zawartość serwisu oraz za przetwarzanie zbieranych na nim informacji.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest HuggyMoon. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych, zapraszamy do kontaktu listownie (Bartycka 22B/21A, Warszawa, 00-716, Polska) lub poprzez adres e-mail: biuro@huggymoon.eu.

Polityka zbierania informacji

Serwis internetowy www.huggymoon.eu przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO"). Wszelkie zapytania składane do nas będą przetwarzane z zachowaniem poufności i tajemnicy handlowej. Dane osobowe i adresy poczty elektronicznej nie będą wykorzystywane w żadnym innym celu, niż udzielenie odpowiedzi na złożone zapytanie lub dla zawarcia i realizacji umowy z HuggyMoon.

W szczególności dane osobowe nie będą wykorzystywane do przekazywania informacji handlowych w przyszłości na temat innych usług niż bezpośrednio związane ze złożonym zapytaniem, ani nie będą przekazywane osobom trzecim, chyba że użytkownik wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i/lub inne formy kontaktu.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie:

 • dla wypełnienia zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Dane są przetwarzane w celu wykonywania działalności HuggyMoon w ramach realizacji umów zawartych z klientami lub w celu realizacji działań przed zawarciem umowy, które są wykonywane na życzenie klienta.

 • dla wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

HuggyMoon jest zobowiązane do przetwarzania danych dla zrealizowania swoich obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa, przede wszystkim w zakresie obowiązków podatkowych czy prowadzenia rachunkowości oraz dla zrealizowania ewentualnych żądań organów publicznych. W zakresie obowiązków prawnych HuggyMoon jest także przetwarzanie danych na potrzeby rozstrzygnięcia reklamacji klientów.

 • do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez HuggyMoon lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Jeśli zajdzie taka potrzeba, przetwarzamy dane w celu realizacji swoich prawnie uzasadnionych interesów. Przykłady tego obejmują:

 • obsługę zapytań użytkowników i kontakt z potencjalnymi klientami;

 • badanie satysfakcji klientów;

 • dochodzenie roszczeń oraz obronę przed roszczeniami;

 • marketing bezpośredni produktów i usług;

 • zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego, w tym funkcjonalności serwisu internetowego.

 • na podstawie zgody klienta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

HuggyMoon prowadzi wysyłkę mailową oraz nawiązuje kontakt telefoniczny na potrzeby akcji marketingowych na podstawie zgody osób, których dane dotyczą. HuggyMoon uzyskuje także zgody na publikację opinii klientów o produkcie, w tym ich wizerunek.

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu wykonania umowy, w celu wykonania ciążącego na HuggyMoon obowiązku prawnego, w oparciu o zgodę lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora.

Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie HuggyMoon i ich upoważnionym pracownikom, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z HuggyMoon i wyłącznie zgodnie z poleceniami oraz pod warunkiem zachowania poufności i zapewnienia adekwatnej ochrony bezpieczeństwa danych osobowych.

Odbiorcami mogą być w szczególności: upoważnieni pracownicy HuggyMoon, instytucje płatnicze, kancelaria prawna świadcząca usługi na rzecz HuggyMoon, firma kurierska dostarczająca produkt.

Czas przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, w szczególności:

 • w zakresie realizacji zawartej z HuggyMoon umowy - do czasu zakończenia jej wykonywania, a po tym czasie przez okres przedawnienia roszczeń (5 lat od końca roku, w którym zakończone zostało wykonywanie umowy) lub przez cały okres realizacji ewentualnych roszczeń (np. przez czas trwania postępowania sądowego);

 • w zakresie wypełniania zobowiązań podatkowych i rachunkowych, prawnych ciążących na HuggyMoon w związku z prowadzeniem działalności (przez okres 5 lat od końca roku, w którym nastąpiło dane zdarzenie);

 • w zakresie marketingu bezpośredniego realizowanego w oparciu o zgodę - do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie;

Prawa osób

Prawa przysługujące osobom, których dane są przetwarzane przez HuggyMoon Osobie, której dane przetwarza HuggyMoon przysługuje prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub do ich usunięcia;

 • w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych;

 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, gdy HuggyMoon przetwarza dane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 21 ust. 1 RODO);

 • żądania przeniesienia danych osobowych, przetwarzanych w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzanych na podstawie zgody. Przeniesienie polega na otrzymaniu od HuggyMoon danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i przesłaniu takich danych innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa;

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Konieczność przekazania danych osobowych

Podanie danych jest dobrowolne, ale może być niezbędne dla zawarcia i wykonania umowy.

Źródło pochodzenia danych osobowych

Przede wszystkim gromadzone przez HuggyMoon dane osobowe pochodzą bezpośrednio od klientów. Dane przetwarzane w celach marketingowych mogą być także uzyskane poprzez akcje marketingowe prowadzone na zlecenie HuggyMoon przez podmioty trzecie.

O plikach cookies

Serwis www.huggymoon.eu  zbiera w sposób automatyczny wyłącznie informacje zawarte w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka") stanowią dane cyfrowe, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika (komputerze, telefonie, tablecie itp.) i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane mogą być w celu (i) dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio do tego urządzenia wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb (ii) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, (iii) utrzymanie sesji użytkowników stron www (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie danego serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

Rozróżnia się dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne" (session cookies) oraz „stałe" (persistent cookies). Cookies „sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Stosowane są następujące rodzaje plików cookies: (a) niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu; (b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu; (c) wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu; (d) funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; (e) reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Blokowanie lub ograniczanie plików cookies przez użytkownika

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies, w szczególności, istnieje możliwość zablokowania pozostawiania plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej na urządzeniu użytkownika lub wymuszenia, by o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownik był informowany. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Należy jednak pamiętać, że wyłączenie plików cookies może wpłynąć na poprawność i/lub jakość działania oraz wygodę korzystania z niektórych serwisów internetowych, w tym serwisu www.huggymoon.eu. W szczególności, niektóre serwisy internetowe mogą przestać działać, dlatego nie zalecamy wyłączania plików cookies.

Pliki cookies stron trzecich

Serwis www.huggymoon.eu wykorzystuje statystyki i pliki cookies oraz podobne technologie (w szczególności dostarczane przez Google i Facebook) dla oceny skuteczności własnych działań i kampanii reklamowych oraz analizy ruchu użytkowników na stronie www.huggymoon.eu. Pliki cookies mogą w szczególności być umieszczane na komputerze użytkownika po kliknięciu lub obejrzeniu reklamy. Nie zawierają one danych osobowych ani danych kontaktowych. Celem umieszczania tych plików jest mierzenie skuteczności reklamy i identyfikowania, czy dana reklama doprowadziła do podjęcia przez użytkownika pożądanej akcji na stronie. Szczegółowe informacje o sposobie wykorzystywania informacji gromadzonych dzięki plikom cookies znajdują się na stronie ochrony prywatności dostawcy. Polecamy również stronę Menedżera preferencji reklam.

Strony trzecie (dostawcy zewnętrzni), w tym Google, mogą wyświetlać reklamy publikowane przez HuggyMoon w witrynach internetowych udostępniających swoją powierzchnię reklamową. Dostawcy ci, w tym Google, mogą używać plików cookies lub korzystać z obrazów typu web beacon w celu gromadzenia informacji na stronach internetowych i następnie do wyświetlania reklam w oparciu o poprzednie odwiedziny użytkownika na stronach serwisu lub innych stronach powiązanych z HuggyMoon, a także innych stronach internetowych. Istnieje możliwość zrezygnowania z tej opcji i zablokowania plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

HuggyMoon może prowadzić kampanie reklamowe w oparciu o poprzednie wizyty użytkownika, jak również dostępną na zasadzie statystycznej informację o zainteresowaniach użytkownika określanych na podstawie wcześniej przez niego odwiedzanych stron internetowych celem przedstawienia mu swojej oferty bądź ponownego przyciągnięcia użytkownika do odwiedzenia strony. Reklamy te nie będą zawierać danych osobowych użytkownika ani nie będą w jednoznaczny sposób sugerować, że użytkownik dokonał określonej akcji na stronie.